Ik heb voor deze site de volgende bronnen gebruikt:

 

 1.  'Hoe wij leren lezen'  door Piet Hagen - uitgeverij Zwijsen Tilburg (1984)
 2. 'Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis  1801-1976  door J.H. Meijsen - Staatsuitgeverij 's-Gravenhage (1976)
 3. 'Kijk, Ot en Sien' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij FPB Uitgevers Drachten/Leeuwarden (1991)
 4. 'Boekjaar Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs Wolters & Noordhoff 1836-1986 - 

  uitgeverij Wolters-Noordhoff Groningen (1986)

 5.   'Zwijsen, een passie voor uitgeven - Geschiedenis van een educatieve uitgeverij' door Caesarius Mommers en Ger Janssen - uitgeverij Zwijsen Tilburg (1997)
 6. 'De Canon van het Onderwijs' door Emma Los - uitgeverij Boom (2012)
 7. 'Nederland naar School, twee eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs' - uitgave van het  Nederlands Architectuurinstituut (NAI) - 1996 
 8. 'Jan Ligthart herdacht' onder redactie van R. Casimir - uitgeverij J. Ploegsma Zwolle (1916)
 9.   'Jan Ligthart 1859 - 1959 ' door Prof.dr.H. Nieuwenhuis - uitg. AO-Reeks  nr. 743  9 januari 1959
 10. 'De Schoolplaat: Het volle leven (zomerhalfjaar)' - uitgeverij Libre (2004)
 11. 'De Schoolplaat: Vaderlandse Geschiedenis' - uitgeverij Libre (2002)
 12. 'De Schoolplaat: Ambachten en bedrijven'- uitgeverij Libre (..)
 13. "Het Leesplankje - Leren Lezen Tussen Groningen en Kaapstad" door Dr. G.J.M. Mensink - uitgeverij Libre in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (2010)
 14. 'J.H. Isings, historieschilder en illustrator' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij Kok Kampen (2000)
 15. 'Cornelis Jetses, schilder-illustrator' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij De Vuurbaak Groningen (1978) - speciale editie door de Bondsspaarbank.
 16.   'Leven op het platteland' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij : Friese Pers Boewkerij bv. (1986)
 17. 'Tjeerd Bottema, mijn leven' door Tj. Bottema - uitgeverij Ploegsma Zeist
 18. 'Brood op de leesplank - Zes illustratoren in dienst van het onderwijs' door Jacqueline Burgers - uitgeverij A.W. Sijthoff Leiden (1977)
 19. 'Bij de les - schoolplaten van Nederlandsch-Indië' door Hella S. Haasse - uitg. Contact (2004)
 20. 'Veranderend Landschap - opnieuw op reis met oude schoolplaten'  onder redactie van Harry Schuring, Fred van den Beemt en Tijs van Ruiten - uitgegeven door Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (1992)
 21. 'Natuurlijk Verkade - het verhaal van de albums' door Marga Coesèl - uitgeverij Terra en Verkade Stichting Zaandam (1999)
 22. 'Leerzaame prentjens voor de Jeugd - schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' door Jo Thijssen - uitgeverij Matrijs Utrecht (2009)
 23. 'Een zondagskind, biografie van mijn vader' door Anne de Vries jr. - uitgeverij Kok Kampen (2010)
 24. 'De Wereld aan de Wand', de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten door L. Brink  en L. Holl - uitgeverij Waanders (2010)
 25. "Wereld aan de Wand", de mooiste schoolplaten en schoolkaarten 1890-1975, door Pieter de Knock, uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts Gent (2015)
 26. 'Bij ons op school in de jaren '50 en '60' - door J.Botermans en W.van Grinsven - uitgeverij Terra
 27. 'Verleden en heden, beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs' door Dr.F.W.Prins - uitgeverij J.B. Wolters Groningen (1967)
 28.  'Geschiedenis van opvoeding en onderwijs' onder redactie van B. Kruithof, J. Noordman en P. de Rooy - uitgeverij SUN Nijmegen ( 5e druk 1994)
 29. 'Abraham Kuyper, een biografie'  door Jeroen Koch - uitgeverij Boom (2007)
 30. 'Memorietafel van het christelijk onderwijs: de geschiedenis van de schoolstrijd', door T.M. Gilhuis - uitgeverij Kok Kampen (1975)
 31. 'De Afscheiding en het onderwijs , door T.M. Gilhuis. ( artikel uit 'Afscheiding 1834-1984: artikelen over de toestand van kerk en staat in de eerste helft van de 19e eeuw - uitg. Driestar Gouda 1984)
 32. 'Een vergeten hoofdstuk, een bladzijde uit de worsteling van de sedert 1834 wedergekeerde kerken voor gereformeerd schoolonderwijs',  door H. Bouma - uitgeverij J. Boersma (1959)
 33. 'Dan liever met Groen van Prinsterer alleen', een studie over een halve eeuw ARP in Maassluis, 1888-1938 door Koos Karssen - uitgeverij Boekscout.nl  Soest (2011)
 34. 'Bepaald Gebied - Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren

  1880-1940' onder redactie van Dr.J. de Bruijn - uitgeverij Ten Have (1989)

 35. 'De Geschiedenis van het Protestants-Christelijk Onderwijs'  door Dr. D. Langedijk - uitgeverij Van Keulen (1953)
 36. 'Een Eeuw van Zorg en Zegen - gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Ver. van Chr. Onderwijzers' onder redactie van A. van Andel e.a. - uitgeverij N.V.  H. ten Brink's UItgeversmaatschappij Meppel (1954)
 37. 'De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel werker - 1840-1905, door L. Dasberg (1976)
 38. 'Hollandse, Latijnse, hervormde en christelijke school in Zevenaar, door Leen den Besten (2013)
 39. 'Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland' door J. Kuiper - uitgeverij J.B. Wolters Groningen (1904)
 40. 'Garderen ...baken in het groen' - de geschiedenis van een Veluws dorp, onder redactie van Gerjan Crebolder - uitg.: Koninklijke BDU Uitgeverij B.V.  te Barneveld (2001)
 41. 'Barneveld in perspectief', 125 jaar geschiedenis van Barneveld weerspiegeld door de Barneveldse Krant, door Jolanda Denekamp en Maureen Hommerson - uitg. Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. te Barneveld (1997)
 42. 'Meester, welbedankt!' door C. Wilkeshuis - uitgeverij A.W. Sijthoff Leiden (1968)
 43. 'Herinneringen van een schoolmeester' door W.G. van de Hulst - uitgeverij Kok Kampen (....)
 44. 'Opvoeding van het kind gedurende de lagere-school-periode' door J. Riemens-Reurslag - uitgave van de Mij. tot Nut van 't Algemeen (1927)
 45. 'Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs, vooral in Nederland' door D. Wouters en W.J. Visser - uitgeverij P. Noordhoff Groningen (1926)
 46. 'Twee eeuwen voor de klas, lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem, Verleden-Heden-Toekomst PABO Haarlem 1795-1995' door dr. J.D.C. Branger - uitgeverij De Vrieseborch Haarlem (1995)
 47. 'Bij het Eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861-1961 - uitgeverij Wolters (1961)
 48. 'Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland' door H.

  Scheepstra en W. Walstra - uitgeverij Wolters Groningen (1908)

 49. 'Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd' door  P.T.F.M. Boekholt en E.P. de Booy - uitgeverij Van Gorcum (1987)
 50. 'Onderwijs en Opvoeding, leerboek voor kweek- en normaalscholen'  door H.Scheepstra, herzien door K. Dokter - uitgeverij J.B. Wolters (1918)
 51. 'Geschiedenis van Maasland- van de vroegste tijden tot heden' door B.J. Post (1909) - uitgegeven door de gemeente Maasland (1985 - heruitgave)
 52. 'Is de klas nog wel zo gelukkig?' door Jacques Vriens - uitg. Van Holkema & Warendorf (2007)
 53. 'Wij zullen het niet verbergen' - uitgegeven bij het 60-jarig bestaan van de Gereformeerde School in Maasland (1926) 
 54. 'Honderd jaar 't Spreeuwenest Maasland - 1894-1994'  door J. Klootwijk - uitgegeven in 1994
 55. 'Vijftig jaar Christelijk Onderwijs te Epe 1904 - 1954' - uitgegeven in 1954
 56. '125 jaar Christelijk Basisonderwijs KLIM-OP  1866 - 1991' - uitgegeven  in 1991
 57. 'Minister de Visserschool Maassluis  1923 - 1973', uitgegeven bij 50-jarig jubileum - uitgegeven in 1973
 58. "Een eeuw als een dag" - 100 jaar 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Gorinchem, door H.J. Mijnster en J.N.J. Nammensma
 59. 'Het Goede Bericht' - grepen uit de geschiedenis 75 jaar school voor Chr. Volksonderwijs te Kethel, door Siem Rosman.
 60. 'Honderd jaar Christelijk Onderwijs Schiedam', door mr. H. Snoep.
 61. "100 jaar Christelijk Onderwijs in Hoevelaken - 1 juli 1880-1 juli 1980" (Schimmelpenninck van de Oyeschool" - uitgegeven: 1980
 62. "CNS 't Harde 100 Jaar" (1902-2002) 
 63. "Och kinders weest toch stille" - de geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs in Elburg (1988)
 64. "De Regenboog te Doornspijk 125 jaar" door Jan Hummel en Rolf Plender (2012)
 65. "Prinses Beatrixschool & Hervormd Onderwijs 1903 - 2003", door Dick Minderhoud - uitgegeven door Bestuur Stichting Hervormde Scholen Veenendaal. (2003)
 66. Verenigingsblad van de Oudheidkundige en Historische Vereniging "Oud Barneveld", nr. 80 van december 2006, blz. 95 t/m 98  "De oude school in de Schoutenstraat"
 67. "Het leven in Schoonhoven"- Onderwijs, nummer 10, november 2011 - Uitgeverij Quadraat.
 68. "125 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Bodegraven" 1858-1983 door W.P. van Kempen en F. Vreeken  (1983)
 69. "Een eeuw schoolleven - 100 jaar Prot.Christelijke Scholen met den Bijbel te Bunschoten / Spakenburg" door A. ter Beek, O. Dekkers, L.R. Heidra, drs.H. Hiddink en T. Pruys, uitgegeven door Ver. tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Bunschoten/Spakenburg (1989)
 70. "Zijns verbonds gedachtig" - gedenkboek van het Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg bij het 75 jarig bestaan - , door J. Koelewijn Dz., uitgegeven door  Ver. voor Geref. Onderwijs te Spakenburg (1954)
 71. "Jubileumuitgave CNS 125 jaar in Veenendaal" - uitgegeven door Ver. Chr. Nat. Schoolonderwijs Veenendaal (1988)
 72. "Lesbrief Voorhoutse Geschiedenis", uitgegeven door de Historische Kring Voorhout (2007)
 73. "De Kostersteen" , nummer 82 - november 2002, uitgegeven door de Historische Vereniging  Oud-Bennekom.
 74. "Twee kerken, maar geen school - ds. J.H. Houtzagers zijn school en zijn Kootwijkers" door  A.E. van Eeden - uitg. BDU Barneveld (1984)
 75. "Van Buurt naar Dorp - Kroniek rondom Puurveen en zijn bewoners in verleden en heden" door E. Brons - uitgeverij: Gebr. Koster Barneveld (1994)
 76. "Kootwijkerbroek ...'n veerkrachtige gemeenschap" door Gerjan Crebolder e.a. ( hoofdstuk 6 : Geschiedenis van het onderwijs) - uitgeverij: Koninklijke BDU UItgevers Barneveld (2012)
 77. "Van Hofjesstraat tot Kruidenpad", 125 jaar christelijk onderwijs in Vlaardingen, door K.W. van Netten, uitgegeven door de Ver. voor Chr. Schoolonderwijs te Vlaardingen (1992)
 78. "De Lagere School - toen bijna alles nog heel anders was", door Wim Daniëls, uitgegeven door Prometheus Amsterdam (2017) 
 79. "Ach, zou die school er nog wel zijn? - een eeuw in de banken.", door Martine van Rooijen, uitgegeven door Scriptum (2017)
 80. Categoriaal Onderzoek Wederopbouw SCHOLEN door K.Loeff, L.van Meijel, P.Opmeer - uitgegeven door Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) 2002
 81. "Weg van het cijferen - Rekenmethodes vanaf 1800 tot heden" door Adri Treffers - uitgegeven door Universiteit Utrecht (2015)
 82. "Vormgeving 1 - kinderen tekenen", door Jaap Egmond en Klaas de Poel - uitgegeven door J.B. Wolters (1960)
 83. "Kreatief", door Jaap Egmond en Klaas de Poel - uitgegeven door P. Noordhoff  (1963)
 84. 'LESSEN', periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
 85. site:  Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw - www.remery.nl 
 86. site: wgvandehulst.com
 87. site: schoolmuseum.uba.uva.nl
 88. site:  Verzameling in Beeld      

  http://www.collectiontrade.nl/cms/index.php                                                                                            Deze site is heel belangrijk voor mij geweest en nòg, omdat alle schoolplaten hier per serie en uitgever geordend bij elkaar zijn gebracht. Ik wil deze site dan ook graag hier noemen!!

 89.  Vele oude schoolboekjes: aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, rekenen, aardrijkskunde,

   geschiedenis, bijbelse geschiedenis, etc.

 90.   'Wikipedia' - vrije encyclopedie

 91.   Diverse sites voor afbeeldingen.
 92.   Eigen ervaringen