Ik heb voor deze site de volgende bronnenboeken gebruikt:


1. 'Hoe wij leren lezen' door Piet Hagen - uitgeverij Zwijsen Tilburg (1984)


2.'Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis 1801-1976 door J.H. Meijsen - Staatsuitgeverij 's-Gravenhage (1976)


3.'Kijk, Ot en Sien' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij FPB Uitgevers Drachten/Leeuwarden (1991)


4.'Boekjaar Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs Wolters & Noordhoff 1836-1986 - uitgeverij Wolters-Noordhoff

   Groningen (1986)


5. 'Zwijsen, een passie voor uitgeven - Geschiedenis van een educatieve uitgeverij' door Caesarius Mommers en Ger Janssen -

    uitgeverij Zwijsen Tilburg (1997)


6.'De Canon van het Onderwijs' door Emma Los - uitgeverij Boom (2012)


7.'Entoen.nu' - de canon van Nederland - rapport van de commissie ontwikkeling Nederlandse canon - uitgave: Ministerie OCW

   Den Haag (2006)


8.'Nederland naar School, twee eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs' - uitgave van het Nederlands Architectuur-

   instituut (NAI) - 1996


9.'Jan Ligthart herdacht' onder redactie van R. Casimir - uitgeverij J. Ploegsma Zwolle (1916)


10. 'Jan Ligthart 1859 - 1959 ' door Prof.dr.H. Nieuwenhuis - uitg. AO-Reeks nr. 743 9 januari 1959


11.'De Schoolplaat: Het volle leven (zomerhalfjaar)' - uitgeverij Libre (2004)


12.'De Schoolplaat: Het volle leven (winterhalfjaar)' - uitgeverij Libre (2010)


13.'De Schoolplaat: Vaderlandse Geschiedenis' - deel 1 - uitgeverij Libre (2002)


14.'De Schoolplaat: Vaderlandse Geschiedenis' - deel 2 - uitgeverij Libre (2002)


15."De Schoolplaat: Nederland in woord en beeld' - deel 1 - uitgeverij Libre (2007)


16.'De Schoolplaat: Nederland in woord en beeld - deel 2 - uitgeverij Libre (2008)


17.'De Schoolplaat: Ambachten en bedrijven'- uitgeverij Libre (2010)


18.'De Schoolplaat: Vogels en insecten' - uitgeverij Libre (2008)


19.'De Schoolplaat: In ons land' - uitgeverij Libre (2010)


20.'De Schoolplaat: Buiten ons land'- uitgeverij Libre (2001)


21."Het Leesplankje - Leren Lezen Tussen Groningen en Kaapstad" door Dr. G.J.M. Mensink - uitgeverij Libre in samenwerking

     met het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (2010)


22."Het Leesplankje" - met woordspelletjes en leesoefeningen....- uitgeverij Libre (2014)


23."Het Leesplankje' - aap- noot - mies - uitgeverij Libre (2013)


24.'J.H. Isings, historieschilder en illustrator' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij Kok Kampen (2000)


25.'Cornelis Jetses, schilder-illustrator' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij De Vuurbaak Groningen (1978) - speciale editie door de

     Bondsspaarbank.


26.'Leven op het platteland' door Jan A. Niemeijer - uitgeverij : Friese Pers Boekerij bv. (1986)


27.'Zo'n andere wereld', door Jan A. Niemeijer - uitgeverij Friese Pers Boekerij Drachten (1989)


28.'Tjeerd Bottema, mijn leven' door Tj. Bottema - uitgeverij Ploegsma Zeist


29.'Brood op de leesplank - Zes illustratoren in dienst van het onderwijs' door Jacqueline Burgers - uitgeverij A.W. Sijthoff Leiden

     (1977)


30."Helden aan de wand - historische schoolplaten", door J. Burgers - uitgeverij: Fibula-Van Dishoeck Haarlem (1979)


31.'Bij de les - schoolplaten van Nederlandsch-Indië' door Hella S. Haasse - uitg. Contact (2004)


32.'Veranderend Landschap - opnieuw op reis met oude schoolplaten' onder redactie van Harry Schuring, Fred van den Beemt en

     Tijs van Ruiten - uitgegeven door Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (1992)


33.'Natuurlijk Verkade - het verhaal van de albums' door Marga Coesèl - uitgeverij Terra en Verkade Stichting Zaandam (1999)


34.'Leerzaame prentjens voor de Jeugd - schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' door Jo Thijssen - uitgeverij

     Matrijs Utrecht (2009)


35.'Een zondagskind, biografie van mijn vader' door Anne de Vries jr. - uitgeverij Kok Kampen (2010)


36.'De Wereld aan de Wand', de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten door L. Brink en L. Holl - uitgeverij

     Waanders (2010)


37."Wereld aan de Wand", de mooiste schoolplaten en schoolkaarten 1890-1975, door Pieter de Knock, uitgegeven door

     Borgerhoff & Lamberigts Gent (2015)


38.'Gerrit Prop -de wereld in kaart gebracht', door Dick Rozing - uitgegeven door Historisch Genootschap Lochem, Laren,

     Barchem / Walburg Pers Zutphen (2009)


39.'Bij ons op school in de jaren '50 en '60' - door J.Botermans en W.van Grinsven - uitgeverij Terra


40.'Verleden en heden, beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs' door Dr.F.W.Prins - uitgeverij J.B. Wolters Groningen

     (1967)


41."Andere tijden, andere scholen", door A. Lens - uitgeverij: G.F. Callenbach N.V. Nijkerk (1971)


42. 'Geschiedenis van opvoeding en onderwijs' onder redactie van B. Kruithof, J. Noordman en P. de Rooy - uitgeverij SUN

      Nijmegen ( 5e druk 1994)


43 ."... tot der kinderen selffs proffijt" - een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam, door dr. N.L. Dodde - uitgeverij: SDU

     uitgeverij 's-Gravenhage (1991)


44."Iene Miene Mutte - kinderen van alle tijden", door Vivian Voss - uitgeverij: Fibula-Van Dishoeck Haarlem (1978)


45.'Abraham Kuyper, een biografie' door Jeroen Koch - uitgeverij Boom (2007)


46.'Memorietafel van het christelijk onderwijs: de geschiedenis van de schoolstrijd', door T.M. Gilhuis - uitgeverij Kok Kampen

     (1975)
47.'De Schoolstrijd', door Dr. D. Langedijk - uitgeverij: Drukkerij Oranje Den Haag (1935)


48.'De Afscheiding en het onderwijs , door T.M. Gilhuis. ( artikel uit 'Afscheiding 1834-1984: artikelen over de toestand van kerk

     en staat in de eerste helft van de 19e eeuw - uitg. Driestar Gouda 1984)


49.'Een vergeten hoofdstuk, een bladzijde uit de worsteling van de sedert 1834 wedergekeerde kerken voor gereformeerd

     schoolonderwijs', door H. Bouma - uitgeverij J. Boersma (1959)


50.'Bepaald Gebied - Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940' onder redactie van

     Dr.J. de Bruijn - uitgeverij Ten Have (1989)


51.'De Geschiedenis van het Protestants-Christelijk Onderwijs' door Dr. D. Langedijk - uitgeverij Van Keulen (1953)


52.'Een Eeuw van Zorg en Zegen - gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Ver. van Chr.

     Onderwijzers' onder redactie van A. van Andel e.a. - uitgeverij N.V. H. ten Brink's UItgeversmaatschappij Meppel (1954)


53.'De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel werker - 1840-1905, door

     L. Dasberg (1976)


54.'Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland' door J. Kuiper - uitgeverij J.B. Wolters Groningen (1904)


55.'Meester, welbedankt!' door C. Wilkeshuis - uitgeverij A.W. Sijthoff Leiden (1968)


56.'Herinneringen van een schoolmeester' door W.G. van de Hulst - uitgeverij Kok Kampen (....)


57."Lief en leed uit het leven van een dorpsschoolmeester", door Jan van Brabant .


58."Jeugdherinneringen van Jan Ligthart", door J. Ligthart - uitgeverij: J.B. Wolters Groningen, Den Haag (1919)


59.'Opvoeding van het kind gedurende de lagere-school-periode' door J. Riemens-Reurslag - uitgave van de Mij. tot Nut van 't

     Algemeen (


60.'Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs, vooral in Nederland' door D. Wouters en W.J. Visser - uitgeveri

     P. Noordhoff Groningen (1926)


61.'Het vooroudergevoel - de vaderlandse geschiedenis met schoolplaten van J.H. Isings', door Jan Blokker, Jan Blokker jr. en

     Bas Blokker - uitg. Contact (2005)


62.'Twee eeuwen voor de klas, lerarenopleiding basisonderwijs Haarlem, Verleden-Heden-Toekomst PABO Haarlem 1795-1995'

     door dr. J.D.C. Branger - uitgeverij De Vrieseborch Haarlem (1995)


63.'Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland' door H. Scheepstra en W. Walstra - uitgeverij

     Wolters Groningen (1908)


64.'Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd' door P.T.F.M. Boekholt en E.P. de

     Booy - uitgeverij Van Gorcum (1987)


65.'Over professoren', een halve eeuw psychologie, pedagogogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder

     redactie van Hilda Amsing en Mineke van Essen. Uitgave: Koninklijke Van Gorcum Assen (2014) blz. 153-173 .


66.''t Kon minder" - 50 jaar onderwijskunde en onderwijsonderzoek, uitg. GION onderwijs/onderzoek Rijksuniversiteit Groningen,

     juni 2014


67.'Onderwijs en Opvoeding, leerboek voor kweek- en normaalscholen' door H.Scheepstra, herzien door K. Dokter - uitgeverij J.B

     Wolters (1918)


68.'Is de klas nog wel zo gelukkig?' door Jacques Vriens - uitg. Van Holkema & Warendorf (2007)


69."Opstaan tegen het zittenblijven", door drs. K. Doornbos, rapport van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs -

     uitgeverij: Staatsuitgeverij (1970)


70."De Lagere School - toen bijna alles nog heel anders was", door Wim Daniëls, uitgegeven door Prometheus Amsterdam (2017)


71."Ach, zou die school er nog wel zijn? - een eeuw in de banken.", door Martine van Rooijen, uitgegeven door Scriptum (2017)


72.'Daantje zou naar school toe gaan'- honderd jaar volksonderwijs', door C. Wilkeshuis - uitgeverij: A.W. Bruna & Zoon Utrecht


73.Categoriaal Onderzoek Wederopbouw SCHOLEN door K.Loeff, L.van Meijel, P.Opmeer - uitgegeven door Rijksdienst voor de

     Monumentenzorg (RDMZ) 2002


74."Weg van het cijferen - Rekenmethodes vanaf 1800 tot heden" door Adri Treffers - uitgegeven door Universiteit Utrecht (2015)


75."Vormgeving 1 - kinderen tekenen", door Jaap Egmond en Klaas de Poel - uitgegeven door J.B. Wolters (1960)


76."Kreatief", door Jaap Egmond en Klaas de Poel - uitgegeven door P. Noordhoff (1963)


77."Teekenen voor Kinderen", deel 2, door J.J. Meijer en G. Makkes van der Deijl - uitgeverij:H. ten Brink Arnhem (1921)


78."Tekenen is een Wereldtaal", deel 2, door Joh. Greeven en W. Jungschleger - uitgeverij: W. Versluys N.V. Amsterdam -

     Djakarta


79."Leerplan voor het tekenonderwijs op de lagere school der Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs", door Dr. J. Altera -

     uitgeverij P. Noordhoff N.V. Groningen (1938)


80."De geboorte van Nederland in het geschiedenisonderwijs", door C. van Houwelingen en Jacques Dane - uitgegeven door het

     Onderwijsmuseum (1922)


81.'LESSEN', periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht


82.site: Schoolmeesters Remery en het onderwijs in de 19e en 20e eeuw - www.remery.nl


83.site: wgvandehulst.com


84.site: schoolmuseum.uba.uva.nl


85.site: Verzameling in Beeld http://www.collectiontrade.nl/cms/index.php Deze site is heel belangrijk voor mij geweest en nòg,

             omdat alle schoolplaten hier per serie en uitgever geordend bij elkaar zijn gebracht. Ik wil deze site dan ook graag hier

             noemen met grote waardering voor de samensteller van de site!!!


86. Grote verzameling oude schoolboekjes: aanvankelijk lezen, voortgezet lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis,

      biologie, bijbelse geschiedenis, etc.


87. 'Wikipedia' - vrije encyclopedie


88. Historische Verenigingen in ons land, die mij welwillend informatie en foto's verstrekten over de geschiedenis van het

      onderwijs in hun dorp of gemeente,


89. Diverse sites voor afbeeldingen.


90. Eigen ervaringen